• Przyjazd 850 legionistów do Krakowa (19-06-1918)

  Wczoraj rano przyjechali z frontu włoskiego do Krakowa zwolnic. ni ze służby wojskowej legioniści w liczbie 850 żołnierzy i 40 oficerów i odmaszerowali do baraków przy ul. Montelupich, gdzie nastąpi ich rozmundurowanie. Oficerów wypuszczono do miasta, legionistów zaś wolno jest odwiedzać w barakach. Wśród zwolnionych ze służby wojskowej legionistów jest znaczna liczba młodych chłopców, w wieku od 16 do 18 lat.

 • Tragedya ułanów polskich (28-04-1918)

  Kijowski »Przegląd Polski« pisze w numerze z dnia 16 bm.:

  »Kijowska Myśl« donosi, że stosownie do otrzymanych w Kijowie dnia 13 bm. wiadomości, w pobliżu Niemirowa w gubernii podolskiej wywiązało się krwawe starcie między legionistami polskimi a włościanami. Legioniści furażowali w czterech wsiach żywność, napotkali jednak na opór zbrojny za strony włościan. Wówczas legioniści rozpoczęli ogień artyleryi i wsie zostały spalone. Walka z włościanami trwa dalej.

  Podajemy tę informacyę - dodaje »Przegląd Polski« - na odpowiedzialność źródła. Niestety — dodaje »Kuryer Lwowski« — wiadomość powyższa jest prawdziwa.

  W sprawie tej dziennik zamieszcza od p. Stefana Buszczyńskiego, który dnia 17 bm. przybył z Winnicy, następujące szczegóły:

 • Losy internowanych legionistów (14-04-1918)

  W dalszym ciągu relacyi z obozów internowanych legionistów na Węgrzech, otrzymanych przez »Kuryer Lwowski«, znajdujemy następujące szczegóły o położeniu w obozach i o losach legionistów:

  W ostatnich dniach stosunki się poprawiły, jest nawet dość dokładna ewidencya internowanych, ale za to rozpoczęły się transporty internowanych do dalekich, nieznanych na razie miejscowości.

  Część wyjechała już z Talaborfalva i część z obozu w Saldobosz. Przyjeżdżający obecnie rodzice i rodzeństwo w odwiedziny do swoich najbliższych, mogą być narażeni na to, że poniosą niemałe trudy i koszta podróży, a nie odnajdą tu swoich.

 • Ekspedycja do internowanych legionistów (12-03-1918)

  Wydawnictwo „Kuryera lwowskiego“ wysłało wczoraj wieczorem ekspedycye do Huszt i innych twierdz węgierskich, w których znajdują sie internowani legioniści. Dwaj współpracownicy, zaopatrzeni w odpowiednie legitymacye, zawieźli gotówką, ubrania, bielizną, mydło, apteczki domowe i trochę żywności. Na rzecz doraźnej pomocy dla legionistów wydało wydawnictwo „Kuryera lwowskiego" dotychczas 40.000 koron, dalsze hojne datki napływają.
  Ilustrowany Kuryer Codzienny, 13-03-1918

 • INTERNOWANI LEGIONIŚCI (10-03-1918)

  INTERNOWANI LEGIONIŚCI przebywają prócz obozów w Huszt i Bustya-Haza, w obozach w Szebelnes i w Szaldo.
  W Bustya-Haza umieszczono iternowanych w barakach po 350 ludzi w jednym. Los oficerów i żołnierzy jest jednakowy.
  Ze względu na miejscową drożyznę, panującą w obrębie obozu oraz na zakaz kupowania czegokolwiek poza obrębem obozu, koniecznem jest zorganizowanie natychmiastowej pomocy. Wikt obozowy wydawany jest wedle taryfy 5 żywnościowej (jeńcy wojenni)..
  Adres do jeńców:
  Polnisches Hilfskorps, Barackenlager D. A. Gr. 59, Fildpost Nr. 650.
  Ilustrowany Kuryer Codzienny, 10-03-1918

 • MOŻLIWOŚĆ ZWOLNIENIA INTERNOWANYCH LEGIONISTÓW (30-01-1918)

  Według otrzymanych informajcyi z komitetu opieki nad internowanymi istnieje możliwość zwolnienia jeńców-legionistów z Łomży, o ile znajdą odpowiednie zatrudnienie.
  Wobec tego Komitet zwraca się do przedsiębiorców, firm instytucyi o zgłaszanie pracowników według kategoryi, oraz do ziemian księży, rolników o zaofiarowanie zajęć w gospodarstwie, do korepetycji i t. p., lub czasowego schronienia dla tych, którzy wycieńczeni będą potrzebowali wypoczynku dla odzyskania sil, starganych niewolą.
  Biuro Komitetu Kraków, Floryańska 36, czynne od 5—7, przyjmuje zgłoszenia, dary i składki.
  Ilustrowany Kuryer Codzienny, 30-01-1918

 • ZASIŁKI DLA RODZIN LEGIONISTOW (23-01-1918)

  Natychmiastowe wznowienie wypłaty zasiłków nastąpi dla tych rodzin, którym wypłaty z dniem 31 lipca wstrzymano; wypłata ma być uskutecznioną za czas od 1 września 1917 wedle przepisów ustawy z dnia 27 lipca 1917 r. Nadto w wypadkach, w których w sposób niewątpliwy stwierdzono, że dotyczący legionista pozostaje w służbie wojskowej, może nastąpić wznowienie wypłaty zasiłków przed otrzymaniem urzędowych spisów.
  Rodziny legionistów wystarać się winny indywidualnie o urzędowe poświadczenie stwierdzające, że żywiciel ich pozostaje w służbie wojskowej.
  Ilustrowany Kuryer Codzienny, 23-01-1918

 • CESARZ NA FRONCIE LEGIONÓW (17-12-1917)

  W dniu wczorajszym zamieściliśmy telegram, nadesłany nam z komendy Polskiego Korpusu Posiłkowego o pobycie monarchy na froncie Legionów. Telegram ten uległ konfiskacie, podczas gdy wszystkie wczorajsze pisma lwowskie z urzędową „Gaz. lwowską" na czele zamieściły go w pełnej osnowie.
  Doniesienie o pobycie cesarza w Legionach brzmi wedle urzędowej „Gaz. Lw." następująco:

 • O powrót do Legionów (27-11-1917)

  Uroszony ze strony Leg. zwrócił się wiceprezydent m. Krakowa inż. Rolle do ks. prał Chełmickiego w sprawie powrotu legionistów przydzielonych do armii austryackiej.
  Ks. prałat Chełmicki zaznaczając stanowisko Rady regencyjnej, traktującej sprawę wszystkich części Legionu polskiego, jako całość przyszłego wojska polskiego stwierdził jak najkategoryczniej konieczność powrotu legionistów przydzielonych do armii oraz upoważnił

 • "Głodówka" w Szczypiórnie (25-11-1917)

  Jak już donosiliśmy władze niemieckie w Szczypiórnie nakazały legionistom nosić na piersiach numery porządkowe takie, jakie noszą jeńcy, zabrani do niewoli na polu walki. Legioniści odmówili i rozpoczęli „głodówkę".
  Jak Się dowiadujemy, po 6-dniowej głodówce, przeprowadzonej z solidarnością i spokojem, władze ustąpiły. Numery, naszywane na mundury, zostały zastąpione legitymacyami, zaopatrzonemi w numery, któroby internowani legioniści okazywali na żądanie.

 • Konserwatyści i socyaliści przeciw Legionom (22-10-1917)

  Dzisiejszy „Naprzód" omawia instrygę prof. Jaworskiego przeciw Legionom, a równocześnie prezentuje żądania socyalistów w tej sprawie.
  Sedno rzeczy leży w tam: prof. Jaworski proponuje za pośrednictwm szefa sekcyi bar. Audriana ministerstwu spraw zewnętrzn. i komendzlie armii, aby sprawę powrotu legionistów do korpusu posiłkowego traktować indywidualnie, t j. usunąć — względnie nie przyjąć z powrotem elementów skrajnia partyjnych. Eksc. Jaworski chce w ten sposób kontynuować „oczyszczanie" Legionów z żywiołów... socyalistycznych.
  Natomiast, czego chce p. Daszyński?

 • Sąd nad oskarżonymi z 1 pułku ułanów Leg. (22-10-1917)

  Sąd nad oskarżonymi z 1 pułku ułanów Leg. rozpoczął się 15 b. m. w Przemyślu. Sąd składa się z brygadyera Hallera (przewodniczący), majora Zająca, kapitana Łukowskiego i por. Chełmińskiego. Ponieważ równocześnie zjechał do Przemyśla Adam hr. Tarnowski i odbyła się z jego udziałem rada pułkowników, na którą wezwano bryg. Hallera 1 kap. Zająca, sąd został odroczony.
  Ilustrowany Kuryer Codzienny, 21-10-1917

 • Z Legionów (08-10-1917)

  Jak już donieśliśmy, brygadyer Piłsudski znajduje się w Wessel, nad Renem. W Krakowie w szpitalu fortocznym nr 5 znajduje się w leczeniu Wyżeł-Ścieżyński i podporucznik Słobucki. W Szczypiornie aresztowano chorążego Czajewakiego, podporucznika Warnę-Giczyńskiego, podpor. Filipowskiego i wysłano ich do Niemiec. Kapitan Orlicz-Dreszer i por. Grzmot Skotnicki znajdują się w Hawelbergu w Niemczech. Por. Skotnicki zachorował obłożnie, kapitan Orlica popadł w rozstrój nerwowy.
  Ilustrowany Kuryer Codzienny, 7-10-1917

 • Gen.-gub. Beseler do oficerów legionowych (27-08-1917)

  Na wystosowany w pierwszych dniach sierpnia memoryał oficerów legionowych w Banjaminowie nadesłał gen. gub. Beseler na ręce komendanta warsz. wojsk uzupełniająch w Jabłonnie pismo, w którem czytamy.
  „Ci polscy oficerowie i żołnierze, którzy odmówili złożnia przysięgi, stanęli przeciw Polskiej Kadzie Stanu i zarazem popełnili niekarność, od której cięższe przewinienie jest nie do pomyślenia w wojsku.
  Oficerowie i żołnierze, którzy z powodów politycznych i w celu poparcia knowań politycznych przeciw tworzeniu się własnego państwa wnoszę, rozdwojenie i nieposłuszeństwo w szeregi własnego wojska, są niebezpieczeństwem dla polskiego wojska i polskiego państwa. Dlatego musieli być oni wykluczeni z wojska polskiego.

 • Prośba jeńców-Legionistów (16-07-1917)

  Od legionisty Seweryna Babicza (Teckoj łagier, Samarska gub. barak nr 17) nadeszła następująca pocztówka do Naczeln. Komitetu Narodowego: Niżej podpisani „Strzelcy” donosimy, że znajdujemy się od 12. 5. 1915 r. w niewoli i nie mamy żadnej pomocy z domu, więc ośmielamy się

 • Z Legionów (03-07-1917)

  Jak donoszą z Warszawy, materyał instruktorski z 1-go i 5-go pp. Legionów został odesłany z powrotem z obozów wyćwiczenia do pułków. Przyczyną tego zarządzenia mają być zajścia między legionistami i żołnierzami niemieckimi, które zdarzyły się w ciągu dni ostatnich.

  Ilustrowany Kuryer Codzienny, 4-07-1917

 • Generał-gubernatorstwo warszawskie a Legiony (02-07-1917)

  Gen.-gubernator warszawski Beseler wydał, jako komendant polskiej siły zbrojne j, rozkaz, normujący przenoszenie się austryackieh poddanych z Legionów do c. i k. armii. Od pewnego czasu powtarzały się w Legionach wypadki, iż austryaccy poddani prosili o przeniesienie do c. i k. armii i — w myśl dotąd obowiązujących przepisów — odstawiani byli do odpowiednich c. i k. komend uzupełniających w Galicyi.

              Obecnie gen. Beseler rozkazał, iż ci austryaccy poddani, służący w Legionach, którzy chcą przenieść się do c. i k. armii — mogę to uskutecznić w przeciąga najbliższych 4 tygodni. Po upływie tego czasu przenoszenie się z Legionów do c. i k. armii będzie niemożliwe, a wszystkie ewentualne prośby w tym kierunku będą odrzucane.

              Rozporządzenie to uważane jest częściowo za dowód, iż

 • Pierwszy lotnik-legionlsta (27-06-1917)

  Jest nim Janusz de Beaurain, syn lekarza wojskowego w Skoczowie na Śląsku.
  P. Janusz de Beaurain jest pierwszym legionistą polskim, który po odbyciu kampanii w artyleryi, wydelegowany został do szkoły lotniczej. Po ukończeniu studyów teoretycznych p. Beaurain odbywał studya praktyczne nad Soczą, pełniąc ciężką i odpowiedzialną służbę wywiadowcy. Jak się dowiadujemy, kilku legionistów odbywa studya lotnicze w Wiener Neustadt.
  Ilustrowany Kuryer Codzienny, 27-06-1917

 • LEGIONY - DZIECIOM (19-06-1917)

  Licznie zebrana na trybunach publiczność przygląda się z zadowoleniem ćwiczeniom i popisom żołnierzy polskich, którzy calem sercem pośpieszyli z pomocą dzieciom i nie szczędzili trudów, aby uroczystości niedzielnej w Agrykoli nadać nietylko charakter pięknego obrazu, ale i głęboką cechę nastroju uczuciowego.

  Na szczególne wyróżnienie zasłużył sobie pomysł wprowadzenia w szranki „żołnierzy kościuszkowskich”, w historycznych strojach. Oddział piechurów polskich, którzy zstąpili nagle ze starych obrazów i znaleźli się wśród nas żywi, obudził niekłamany entuzyazm wśród zebranych i zapisał się na zawsze w ich pamięci.

 • Sztandary dla Armii (07-05-1917)

  Dnia 21 listopada zeszłego roku prezydyum N. K. N. zakomunikowało prasie polskiej wiadomość, że śp. cesarz Franciszek Józef I. ofiarował pułkom Leg. Pol. sztandary, które zostają im wręczone w chwili przejścia do armii polskiej.

              Ponieważ w myśl intencyi zmarłego cesarza nadeszła już chwila wręczenia sztandarów polskim legionistom, przypomnienie tej sprawy w uroczystym dniu dzisiejszym będzie na czasie. Będzie to piękna i doniosła pamiątka po zmarłym cesarzu, którą armia polska zachowa we wdzięcznej pamięci.

  Ilustrowany Kuryer Codzienny, 6 maja 1917

Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których część może być już zapisanych w folderze przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Zbieranie danych o użytkownikach 

Serwis informacyjny 100lattemu.pl zbiera dane osobowe tylko tych użytkowników, którzy się zarejestrowali. Użytkownik, który rejestruje się na stronie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 100lattemu.pl w celach statystycznych i marketingowych. Informujemy, że zgodnie z art. 24 ust.1 pkt. 4 Ustawy o Ochronie danych osobowych podanie danych jest dobrowolne, a każdemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych ich poprawiania oraz usunięcia.

 

Zbieranie danych statystycznych

Aby lepiej określić jakie działy, artykuły lub narzędzia znajdujące się w serwisie 100lattemu.pl najbardziej podobają się użytkownikom, podczas przeglądania stron serwisu zbierane są dane dotyczące liczby odsłon poszczególnych elementów serwisu. 100lattemu.pl będzie również przeprowadzał ankiety, mające na celu lepsze poznanie jego użytkowników oraz ich oczekiwań co do zawartości serwisu. Dane statystyczne o użytkownikach i ich preferencjach mogą być udostępniane osobom trzecim tylko w formie zagregowanej uniemożliwiającej identyfikację pojedynczej osoby.