Polityka

Sztokholm, w styczniu. (Telegram Polskiej Ag. Prasowej).
„Hufvudstadsbladet“ (Helsingfors) podaje szczególy o deputacyi polskiej do senatu finlandzkiego.
Przewodniczący delegacyi p. T. Kuniński wyraził podziękowanie narodowi finlandzkiemu imieniem Polaków, zamieszkałych w Finlandyi oraz serdeczne gratulacye z powodu odzyskania samodzielności.
Senator Svinhutvud podziękował następującemi słowy:

Wiedeń, 25 stycznia,
Z polskich kół politycznych podają nam, jak następuje:
„Oświadczenie austrowęg. ministra spraw zewn. hr. Czernina, złożone w dniu dzisiejszym
na posiedzeniu komisyi do spraw zewnętrza, delegacyi austr. wywarło wedle zgodnej opinii szczególnie silne wrażenie i oznacza nader ważne wydarzenie w dyskusyi pokojowej, toczącej się od listopada 1916 r.
Hr. Czermin zwrócił się mianowicie w sposób pośredni do prezyd. Stanów Zjednoczonych, Wilsona niemal z przyjacdełską i w ciepłych słowach wypowiedzianą, propozycyą wymiany myśli na zasadzie punktów, wyłuszczonych przez prezyd. Wilsona w jego orędziu do kongresu ameryk. w dniu 9b. m.
O ile znamiennem jest uznanie przez hr. Czarnina zasad wspomnianego orędzia „za punkt wyjścia do pojednawczej wymiany zdań“ co do całości zagadnień, związanych z obecną wojną, to szczególnie doniosłe znaczenie miało dla całej Polski oświadczenie hr. Czernina w sprawie polskiej, co zaznaczyło się także w tej okoliczności, iż mówca sprawę tę poruszył dwukrotnie.

Jaki jest program bolszewików odnośnie do Polski, dowiadujemy się z obszernego artykułu zamieszczonego w głównym ich organie „Izwiestja".
„Obrona jedności Polski w czasie rokowań pokojowych — piszą „Izwiestja“ — stanowi zadanie nietylko rosyjskiej demokracyi rewolucyjnej, lecz w większym jeszcze stopniu proletaryatu niemiecklego i aastryackiego, gdyż Galicya i zabór pruski są w rękach wewnętrznych wrogów proletaryatu tych państw — imperyalistów niemieckich i austryackich.
Sprawa przyłączenia Galicyi do Królestwa Polskiego już dawno znajduje się na porządku dziennym w Austryi i w Niemczech, a plan zjednoczenia Polski z Austryą na zasadach federacyi stanowi wybieg imperyalistów mocarstw centralnych, ich uchylenia się od demokratycznego rozwiązania.

Na podstawie informacyi, zasięgniętych rzekomo w kołach bliskich rządowi republiki ukraińskiej, pomieszcza „Dilo“ wywód na temat, jakie będą żądania delegatów ukraińskich co do rozwiązania kwesty i ukraińskiej w Galicyi wschódniej.
Zdaniem „Diła" delegaci republika stoją na gruncie „zajawy" Ukraińców gal. z 19 grudnia w której powiedziano, że ukr. ziemie Austryi tworzą „niepodzielny i niesprzedażny spadek narodu ukraińskiego”, a przyłączenie ich do Ukr. republiki odpowiadałoby najwyższemu ideałowi całej nacyi“.
Gdyby jednakowoż — są dalsze wywody „Diła“ — takie rozwiązanie problemu napotkało na nieprzezwyciężone trudności, to ukr. delegaci postawią jako „conditio sine qua non“ żądanie, aby z ziem ukraińskich w Austryi utworzono osobne państwo ukraińskie w ramach monarchii habsburskiej,

Sposób, w jaki rozwiązana zostanie kwestya litewska, jest jednym z najważniejszych zagadnień naszej przyszłości państwowej.
Korzystając z terenu obstrwacyjnego i z informacyi, udzielonych nam przez p. Gabrysa, upełnomocnionego przedstawiciela Litwinów amerykańskich i stronnictwa postępowo-narodowego w Szwajcaryi, chcemy poinformować opinię polską o litewskiej akcyri zagranicznej.
Dążenia Litwinów streszczają się — mówił p. Gabryś — w żądaniu bezwzględnie niepodległego państw a litewskiego.
W skład jego wejść muszą: gubernie wileńska z. Wilnem jako stolicą państwa, kowieńska, grodzieńska, suwalska, powiat nowogródzki i część gub. mińskiej.
Co do innych narodowości, to przyznamy im prawa mniejszości narodowych w dziedzinie kulturalnej. Z praw naszych do całej Litwy nie zrezygnujemy na rzecz nikogo.
Ostatnia statystyka niemiecka, na którą powołują się Polacy, jest z gruntu błędna i sfałszowano ją pod naciskiem kleru polskiego, a w szczególności ks. Michałkiewicza (?!!).

Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których część może być już zapisanych w folderze przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Zbieranie danych o użytkownikach 

Serwis informacyjny 100lattemu.pl zbiera dane osobowe tylko tych użytkowników, którzy się zarejestrowali. Użytkownik, który rejestruje się na stronie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 100lattemu.pl w celach statystycznych i marketingowych. Informujemy, że zgodnie z art. 24 ust.1 pkt. 4 Ustawy o Ochronie danych osobowych podanie danych jest dobrowolne, a każdemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych ich poprawiania oraz usunięcia.

 

Zbieranie danych statystycznych

Aby lepiej określić jakie działy, artykuły lub narzędzia znajdujące się w serwisie 100lattemu.pl najbardziej podobają się użytkownikom, podczas przeglądania stron serwisu zbierane są dane dotyczące liczby odsłon poszczególnych elementów serwisu. 100lattemu.pl będzie również przeprowadzał ankiety, mające na celu lepsze poznanie jego użytkowników oraz ich oczekiwań co do zawartości serwisu. Dane statystyczne o użytkownikach i ich preferencjach mogą być udostępniane osobom trzecim tylko w formie zagregowanej uniemożliwiającej identyfikację pojedynczej osoby.