Polityka

Na podstawie informacyi, zasięgniętych rzekomo w kołach bliskich rządowi republiki ukraińskiej, pomieszcza „Dilo“ wywód na temat, jakie będą żądania delegatów ukraińskich co do rozwiązania kwesty i ukraińskiej w Galicyi wschódniej.
Zdaniem „Diła" delegaci republika stoją na gruncie „zajawy" Ukraińców gal. z 19 grudnia w której powiedziano, że ukr. ziemie Austryi tworzą „niepodzielny i niesprzedażny spadek narodu ukraińskiego”, a przyłączenie ich do Ukr. republiki odpowiadałoby najwyższemu ideałowi całej nacyi“.
Gdyby jednakowoż — są dalsze wywody „Diła“ — takie rozwiązanie problemu napotkało na nieprzezwyciężone trudności, to ukr. delegaci postawią jako „conditio sine qua non“ żądanie, aby z ziem ukraińskich w Austryi utworzono osobne państwo ukraińskie w ramach monarchii habsburskiej,

Jaki jest program bolszewików odnośnie do Polski, dowiadujemy się z obszernego artykułu zamieszczonego w głównym ich organie „Izwiestja".
„Obrona jedności Polski w czasie rokowań pokojowych — piszą „Izwiestja“ — stanowi zadanie nietylko rosyjskiej demokracyi rewolucyjnej, lecz w większym jeszcze stopniu proletaryatu niemiecklego i aastryackiego, gdyż Galicya i zabór pruski są w rękach wewnętrznych wrogów proletaryatu tych państw — imperyalistów niemieckich i austryackich.
Sprawa przyłączenia Galicyi do Królestwa Polskiego już dawno znajduje się na porządku dziennym w Austryi i w Niemczech, a plan zjednoczenia Polski z Austryą na zasadach federacyi stanowi wybieg imperyalistów mocarstw centralnych, ich uchylenia się od demokratycznego rozwiązania.

Przed hotelem „Adlon” (od prawej ku lewej stronie): pp. prezydent ministrów Jan Kucharzewski, wiceminister handlu i przemysłu Antoni Wieniawski, referent departamentu politycznego Dr. Rundstein, urzędnik do szczególnych poruszeń przy ministerjum spraw wewnętrznych dr. Inżynier Konrad Kasperowicz i radca dr Żychliński.

Sposób, w jaki rozwiązana zostanie kwestya litewska, jest jednym z najważniejszych zagadnień naszej przyszłości państwowej.
Korzystając z terenu obstrwacyjnego i z informacyi, udzielonych nam przez p. Gabrysa, upełnomocnionego przedstawiciela Litwinów amerykańskich i stronnictwa postępowo-narodowego w Szwajcaryi, chcemy poinformować opinię polską o litewskiej akcyri zagranicznej.
Dążenia Litwinów streszczają się — mówił p. Gabryś — w żądaniu bezwzględnie niepodległego państw a litewskiego.
W skład jego wejść muszą: gubernie wileńska z. Wilnem jako stolicą państwa, kowieńska, grodzieńska, suwalska, powiat nowogródzki i część gub. mińskiej.
Co do innych narodowości, to przyznamy im prawa mniejszości narodowych w dziedzinie kulturalnej. Z praw naszych do całej Litwy nie zrezygnujemy na rzecz nikogo.
Ostatnia statystyka niemiecka, na którą powołują się Polacy, jest z gruntu błędna i sfałszowano ją pod naciskiem kleru polskiego, a w szczególności ks. Michałkiewicza (?!!).

Przy stole (od strony lewej do prawej) siedzą ministrowie: Stefan Przanowski (aprowizacja), Stanisław Bukowiecki (sprawiedliwości), Jan Kucharzewski (prezydent ministrów), Jan Zagleniczny (przemysł i handel), Jan Stecki (sprawy wewnętrzene), Antoni Ponikowski (oświata), Józef Mikułowski-Pomorski (rolnictwo i dobra państwowe).

Świat: pismo tygodniowe ilustrowane, 22-12-1917

Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których część może być już zapisanych w folderze przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Zbieranie danych o użytkownikach 

Serwis informacyjny 100lattemu.pl zbiera dane osobowe tylko tych użytkowników, którzy się zarejestrowali. Użytkownik, który rejestruje się na stronie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 100lattemu.pl w celach statystycznych i marketingowych. Informujemy, że zgodnie z art. 24 ust.1 pkt. 4 Ustawy o Ochronie danych osobowych podanie danych jest dobrowolne, a każdemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych ich poprawiania oraz usunięcia.

 

Zbieranie danych statystycznych

Aby lepiej określić jakie działy, artykuły lub narzędzia znajdujące się w serwisie 100lattemu.pl najbardziej podobają się użytkownikom, podczas przeglądania stron serwisu zbierane są dane dotyczące liczby odsłon poszczególnych elementów serwisu. 100lattemu.pl będzie również przeprowadzał ankiety, mające na celu lepsze poznanie jego użytkowników oraz ich oczekiwań co do zawartości serwisu. Dane statystyczne o użytkownikach i ich preferencjach mogą być udostępniane osobom trzecim tylko w formie zagregowanej uniemożliwiającej identyfikację pojedynczej osoby.